Doelwitte

Dieter Scholtz Beursskema

1. DOELSTELLING: Die Hoërskool D.F. Malherbe wil graag met ´n beursskema vir Afrikaanssprekende leerders uit die histories-benadeelde gemeenskappe van Port Elizabeth die geleentheid bied om onderrig te word in hul moedertaal – Afrikaans.

2. UITNEMENDE AKADEMIESIE PRESTASIES: In die 53-jarige bestaan van die skool, het D.F. Malherbe by herhaling bewys dat akademiese prestasies van uitnemendheid behaal word.
Die skool beskik oor die bestuursvermoë, die kundigheid van toegewyde personeellede en die WIL van die hele gemeenskap om gestalte te gee aan hierdie droom van akademiese uitnemendheid.
Alle Afrikaanssprekende leerders uit die histories-benadeelde gemeenskappe wat graag in hul hoërskoolloopbaan deur die medium van Afrikaans onderrig wil word en wat ´n hoë prioriteit op akademiese voortreflikheid plaas, kan inskakel by die skema.

3. TOEKOMS: Die toekoms van D.F. Malherbe as die voorste akademiese skool, nie net in Port Elizabeth nie, maar ook in die Oos-Kaap, hang saam met die groei in getalle by die skool.
Om te verseker dat hierdie hoë akademiese standaard gehandhaaf en uitgebou word EN vir die nageslag bewaar word, vra ons dus u ondersteuning en hulp.
Help ons asseblief om die toekoms van Afrikaans as taal van onderrig by D.F. Malherbe te verseker en as erfenis vir ons kinders se kinders en hul kinders na te laat.

4. VRAE:
4.1 Wie kan almal betrokke raak by die skema? Alle oudouers, oudleerders, vriende van die skool en sakeondernemings wat bogenoemde doelstellings onderskryf, is welkom om in te skakel.
4.2 Hoe kan ek dié beursskema steun? U kan betrokke raak deur een leerder uit die histories-benadeelde gemeenskappe “aan te neem” en dié leerder se skoolgeld in sy/haar hoërskoolloopbaan vanaf graad 8 tot graad 12 te betaal. U as “aanneemouer” is nie verantwoordelik vir skoolklere, skryfbehoeftes en handboeke nie.
4.3 Watter finansiële en ander voordele hou dit vir die donateur in?
1. Alle donasies aan opvoedkundige instellings is aftrekbaar van u belasting. Die skool sal ´n goedgekeurde kwitansie vir dié doel uittreik.
2. Soos alle ouers van die skool, sal u gereeld nuusbriewe ontvang, afskrifte van u “aangenome kind” se rapport sal aan u gestuur word en u sal ook uitgenooi word na aangeleenthede by die skool wat ouers raak. Daar word ook in die vooruitsig gestel dat ´n spesiale aand gereël sal word waartydens u die ouers van u “aangenome kind” en die kind self sal ontmoet.

5. WIE GAAN DIE LEERDERS WERF EN WATTER KANDIDATE SAL OORWEEG WORD?
* Leerders met ´n goeie akademiese rekord,
* Leerders met leiereienskappe,
* Leerders wat op sport- en/of kultuurgebied ´n aanwins vir die skool kan wees en
* Leerders wat dieselfde lewenskwaliteite, dieselfde waardes en norme en dieselfde ingesteldheid teenoor die lewe het as diegene wat tans en in die verlede D.F. Malherbe gemaak het wat hy vandag is.

5.2 Die bemarker van D.F. Malherbe is verantwoordelik om leerders te identifiseer en te werf.

DONATEUR UIT DUITSLAND BESOEK D.F.

KONTAKBESONDERHEDE:
Mnr A. van Wyk (skoolhoof) – 041 581 3145 – dfmhoof@telkomsa.net
Mev P. Vosloo (adjunkhoof) – 041 581 3145 – dfmadjunk@telkomsa.net
Mnr D. van Staden (sport / bemarking) – 041 581 3145 – dfmsport@telkomsa.net